PRIVCACYBELEID 2018

 

PRIVCACYBELEID VAN BOKSVERENIGING CROOSWIJK   

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Boksvereniging Crooswijk (hierna: “RBV Crooswijk”) verwerkt van haar leden, donateurs of deelnemers proeflessen.

Indien je lid wordt van RBV Crooswijk, een donatie doet, een proefles bijwoont of om een andere reden persoonsgegevens aan RBV Crooswijk verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
RBV Crooswijk, Pootstraat 41a, 3034BB, 010-4131696, KvK nummer 40343297
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via reehebnedel.[antispam].@rbvcrooswijk.nl

2. Welke gegevens verwerkt RBV Crooswijk en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
            d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor het veilig sporten, oa medicijngebruik en chronische ziektes.

 
2.2       RBV Crooswijk verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e         instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van RBV Crooswijk;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

  1. d) persoonskenmerken zoals medicijngebruik en chronische ziektes worden vastgelegd om juist te kunnen handelen bij medische calamiteiten.


2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met RBV Crooswijk en je te informeren over de          ontwikkelingen van RBV Crooswijk

E-mail berichtgeving (opt-out):

RBV Crooswijk gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van RBV Crooswijk  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

 

  1. Bewaartermijnen

RBV Crooswijk verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft RBV Crooswijk passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt RBV Crooswijk gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

 

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de ledenadministratie van RBV Crooswijk kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. RBV Crooswijk zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop RBV Crooswijk je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie eitartsinimdanedeL.[antispam].@RBVCrooswijk.nl

 

  1. Derden

RBV Crooswijk zal je gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of RBV Crooswijk daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.